Drift av barnehagen

Her følger en kort informasjon om drifta av barnehagen.

Åpningstider, planleggingsdager og ferie

Barnehagen er åpen mandag til fredag, fra klokka 06.45 til 17.00.

Barnehagen er åpen hele året med disse unntakene:

  • Fem planlegginsdager per barnehageår (august- juli).
  • Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag i påska.

I forbindelse med jul og påske er det svært mange som tar ferie, og vi har derfor påmelding til disse dagene. Åpningstiden justeres etter behovet for de som har meldt seg på.

Alle barn skal ha minimum fire ukers ferie i løpet av året - hvorav tre uker skal være sammenhengende i perioden mai til september. Det blir sendt ut et skjema hvor foreldre melder fra når barna tar ferie. For barn som skal begynne på skolen må ferien avvikles før 1. august det året.

Eier/ driftsform

Løvset barnehage SA er en foreldreeid og foreldredrevet barnehage. Det vil si at alle foreldrene er ansvarlige medeiere med begrenset ansvar.

Foreldrene velger et eierstyre som består av fire foreldrerepresentanter. I tillegg deltar daglig leder/ styrer og en ansatterepresentant på styremøtene. Ansvarsområdene til eierstyret er økonomi, personal, bygg og eiendom og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet).

Samarbeidsutvalget (SU)

SU består av to representanter fra foreldrene, to fra eierstyret og to fra personalet. Utvalget har ansvar for godkjenning av det pedagogiske opplegget, eksisterende tilbud med mere.

Foreldrerepresentantene leder foreldreråd og bringer saker om barnehagens innhold videre til styrer og SU. SU evaluerer foreldrearrangement (se punkt nedenfor) og viderefører disse til nye foreldregrupper.

Foreldrearrangement

Foreldrerådet har vedtatt å ta ansvaret for et arrangementer i løpet av barnehageåret.

  • 17. mai fest i barnehagen. Foreldrene på Sørsia er ansvarlige for arrangementet. Det er komitemøte i forbindelse med vårens foreldremøte eller vårdugnaden. 

Dugnad

Som foreldre til barn i barnehagen er man forpliktet til å være med på inntil ti dugnadstimer per år per familie. De som sitter i eierstyret er fritatt fra dugnad.

Forsikring

Det er tegnet ulykkesforsikringer hos Gjensidige. Se informasjon om vår forsikring.

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Personalet i barnehagen er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter både en plikt til å tie om opplysninger om personlige forhold man får kjennskap til som ansatt i barnehagen, og en plikt til å hindre at noen på anne måte får kjennskap eller tilgang til slike opplysninger.

Barnehageloven §21 pålegger barnehagepersonalet å gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. Barnehagepersonalet skal av eget tiltak gi opplysninger om forhold som bør føre til tilak fra sosialtjenesten, når taushetsplikten ikke er til hinder for det.

Barnehageloven §22 pålegger barnehagepersonalet, uten hinder av taushetsplikt, å gi opplysninger av eget tiltak til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at det foreligger mishandling av barn i hjemet eller andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Foreldresamtaler og foreldremøter

Barnehagen inviterer til individuelle samtaler to ganer per barnehageår. Dersom noen ønsker flere samtaler så er det mulighet for det.

Det første møtet foreldrene inviteres til er et informasjonsmøte med de voksne som skal jobbe på den gruppa barnet skal begynne på. Dette avholdes før sommerferien.

Det avholdes et felles foreldremøte på høsten og på våren. Da blir det informasjon og vi tar opp aktuelle tema. Det varierer mellom innleide forelesere, interne forelesere og diskusjon i foreldregruppa.