Kommunale og nasjonale planer

Melhus kommune og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en del planer, handlingsplaner og veiledere som gir føringer for jobben vi gjør ved vår barnehage.

Vi har implementert disse planene i vår årsplan og pedagogiske virksomhetsplan, og de følges opp i det daglige arbeidet, i planlegging og i evaluering av vårt arbeid.

De ulike planene det her er snakk om er:

Leseplan - en plan for skrive og leseopplæringa i Melhus kommune. Vi har laget et plan for vår barnehage, hvor vi har trekt ut de elementene som er aktuelt for oss. Denne planen omfatter både barnehage og skole.

Lese-og skriveopplæring Løvset barnehage - denne planen er utarbeidet av personalet ved Løvset barnehage med utgangspunkt i leseplanen fra Melhus Kommune.

Handlingsplan mot mobbing - dette er en handlingsplan som definerer mobbebegrepet, og gir oss gode verktøy i forhold til avdekking, forebyggende tiltak og tiltak dersom mobbing oppdages.

Barns trivsel er de voksnes ansvar - dette er en veileder fra Utdanningsdirektoratet som peker på personalets ansvar i forhold til det psykososiale miljøet i barnehagen.

Plan for overgang barnehage og skole - plan for arbeidet med de eldste i barna. Denne planen omtaler hva det er viktig å arbeide med det siste året barna har i barnehagen, og hvilke rutiner vi skal ha for å sikre en god overgang til skolen. Vi i barnehagen er med på utforminga og evalueringa av denne planen.